2007 Chevrolet Malibu

V6, Automatic transmission, 74,000 miles, priced at $7,950.00
2014_05251-28-140002.JPG
2014_05251-28-140002.JPG

2014_05251-28-140005.JPG
2014_05251-28-140005.JPG

2014_05251-28-140003.JPG
2014_05251-28-140003.JPG

2014_05251-28-140002.JPG
2014_05251-28-140002.JPG

1/6